Bộ Quốc phòng đề nghị sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phạn Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua vào năm 1999, được sửa đổi, bổ sung 2 lần vào năm 2008 và năm 2014. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, nhiều văn bản luật liên quan như Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội đã thay đổi. Quá trình thực hiện Luật đã xuất hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập như: Chức vụ của sĩ quan; tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; trần quân hàm cấp tướng; rút ngắn thời hạn xét thăng quân hàm cấp úy; chế độ, chính sách đối với sĩ quan; về sĩ quan dự bị…. Việc xây dựng Quân đội đến năm 2030 chính quy, hiện đại lại cần những con người có đủ trình độ, kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân lần này có ý nghĩa rất quan trọng, để sửa Luật phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở tổng hợp ở các cấp, Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV./. 

Khắc Phục -

Cao Hoàng