Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách đóng bảo hiểm y tế

Theo Nghị định 75 sửa đổi, thêm một nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng Bảo hiểm Y tế. Đó là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong Kháng chiến chống Thực dân Pháp và chống Đế quốc Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Đồng thời, nghị định sửa đổi, bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cụ thể được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp…     

Truyền hình Quốc hội Việt Nam