Bổ sung quy định về đường cao tốc

Dự thảo Luật đường bộ dành hẳn chương 3 gồm 11 điều quy định về đường bộ cao tốc với những quy định được cho là tương đối cụ thể về định nghĩa, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chính sách đầu tư, phát triển,… Các đại biểu cho rằng: Đây là chương cần thiết để bảo đảm cơ sở pháp lý, tính khả thi cho hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, khai thác, bảo trì đường cao tốc trong điều kiện cả nước đang tập trung xây dựng rất nhiều các tuyến đường cao tốc như hiện nay. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn nội hàm tiêu chuẩn, quy chuẩn đường cao tốc và bổ sung thêm định nghĩa đường tốc độ cao.

Đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc, các đại biểu cho rằng: Cần làm rõ nội dung này để tăng tính khả thi, đặc biệt là đảm bảo an toàn khi vận hành khai thác.

Các đại biểu cũng đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung thêm "đường tốc độ cao" để bao quát hết các loại đường và tổ chức giao thông cho phù hợp với hạ tầng cơ sở giao thông nước ta. 

Đối với việc mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường cao tốc, các đại biểu cũng cho rằng: Cần chỉnh lý dựa trên cơ sở thống nhất các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư nhằm đảm bảo thu hút nguồn lực cho hoạt động nâng cấp trên các tuyến đường bộ hiện hành thành đường cao tốc hoặc các tuyến cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên