Bộ Tài chính nhận trách nhiệm chủ trì trong công tác định giá

Thảo luận về Luật Giá (sửa đổi), khẳng định phân cấp phân quyền là chủ trương đúng, tuy nhiên nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị cần phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành nhất là các bộ, ngành, địa phương, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong quản lý giá.

Theo nhiều ĐBQH, Dự thảo luật giá (sửa đổi) giảm bớt thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc định giá, tuy nhiên không phải bộ, cơ quan ngang bộ nào cũng có bộ phận chuyên môn về định giá, và việc “xuống nước trước, tập bơi sau là việc làm nguy hiểm”.

Đề cập đến việc xác định giá như thế nào là có căn cứ, có cơ sở chính là các phương pháp khoa học của đánh giá, những căn cứ định giá, những nguyên tắc định giá, Đại biểu Hoàng Văn Cường nêu rõ, trên thế giới đã tiến hành khá phổ biến và trở thành những nguyên lý bất di, bất dịch, bất kỳ định giá ở đâu cũng phải tuân theo. Chính vì vậy, Đại biểu đề xuất dự thảo luật lần này phải đưa thành một chương riêng về phương pháp, về căn cứ và về nguyên tắc định giá.

Giải trình ý kiến của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nếu được giao chịu trách nhiệm về phương pháp, nguyên tắc và phạm vi định giá, thì Bộ Tài chính sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng khẳng định Bộ Tài chính đã đưa ra những quy định để tránh chồng chéo, trùng lặp giữa Luật Giá với các quy định của luật khác và xây dựng theo hướng điều chỉnh một cách toàn diện vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về giá.