Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Dự thảo Luật Phòng Thủ dân sự vừa phân định phạm vi vừa liên hệ chặt chẽ với luật chuyên ngành

Phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ quốc gia. Việc ban hành Luật sẽ góp phần tạo thế chủ động chiến lược, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; đồng thời làm cơ sở để phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, nhằm bảo vệ Nhân dân, đất nước.

Tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, việc thành lập Quỹ phòng thủ dân sự là cần thiết để hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp về củng cố, sửa chữa các công trình hạ tầng của nhà nước và nhân dân và lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, các nhu cầu cấp thiết khác do hậu quả của thảm họa, sự cố. D ự thảo Luật quy định : N guồn tài chính của quỹ phòng thủ dân sự được hình thành trên cơ sở hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến thảm họa, sự cố, bảo đảm quỹ phòng thủ dân sự hoạt động không chồng chéo, linh hoạt, hiệu quả , phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: "Trong phòng, chống dịch Covid-19, cần tăng nguồn tài chính để mua vaccine đã thành lập Quỹ vaccine. Mặc dù có một số quỹ khác nhưng do vướng về cơ chế nên không thể sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 . Do đó, dự thảo Luật quy định điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến phòng thủ dân sự là phù hợp, bảo đảm linh hoạt, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố."

Dự thảo Luật quy định người hoặc cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố làm cơ sở để quyết định ban bố, bãi bỏ p hòng thủ dân sự cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 và 4 và tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố . Dự thảo Luật đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa đánh giá cấp độ sự cố trong luật chuyên ngành với đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố.

Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: "Bốn tiêu chí trên đã tích hợp một số nội dung của luật chuyên ngành và bổ sung tiêu chí mới là “Khả năng ứng phó với thảm họa, sự cố của các cấp chính quyền kể cả Trung ương, địa phương và lực lượng tham gia phòng thủ dân sự”. Đây là tiêu chí hết sức quan trọng và cần thiết để xác định mức độ rủi ro, thiệt hại mà các luật khác chưa quy định."

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, dự thảo Luật Phòng Thủ dân sự đã có sự phân định về phạm vi điều chỉnh, đồng thời bảo đảm liên hệ chặt chẽ với các luật chuyên ngành, tạo thành cơ chế đồng bộ, thống nhất trong phòng thủ dân sự.