Bộ trưởng Bộ Tài chính: Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được thông qua với 7 nhóm chính sách, chặt chẽ hơn, cụ thể hơn

Với 95,18% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, và có điều khoản chuyển tiếp cho các quy định đang thực hiện.

Một trong những điểm đáng chú ý của luật là doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp: mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng; mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng; nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nắm giữ. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết về hạn mức đầu tư mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ để bảo đảm thận trọng, tránh rủi ro đầu cơ bất động sản.

Sau khi luật được thông qua, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được Quốc hội thông qua với 7 nhóm chính sách lớn, quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn về Hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, bảo hiểm vi mô, Đại lý bảo hiểm, quản lý tài chính doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm sẽ tạo cú hích mạnh mẽ thị trường bảo hiểm phát triển với mục đích vừa đảm bảo an sinh xã hội và là kênh huy động vốn của nền kinh tế.

Ông HỒ ĐỨC PHỚC, Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Tôi kỳ vọng Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao và đây là cơ sở pháp lý để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển một cách bền vững, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội cũng như đóng góp vào nền kinh tế đất nước.”