Bộ trưởng Y tế: Xin lỗi người dân nếu chậm giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 20/7, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã ký chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó yêu cầu các cục, vụ liên quan thuộc Bộ Y tế thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các vụ, cục có giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định thủ tục hành chính.

Chỉ thị nêu rõ: "Không để tình trạng chậm, muộn trong công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định".

Cùng đó, thực hiện tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử bảo đảm thực chất, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có.

Yêu cầu tiếp nhận, xử lý và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia về quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đúng thời hạn yêu cầu cũng được đưa ra.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Hoàng Yến