Bộ Tư pháp cần nêu rõ lộ trình giải quyết 5/20 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp

Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021 tại Bộ Tư pháp, các ý kiến cho rằng, Bộ mới chỉ tập trung đề cập sâu đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của hệ thống thi hành án dân sự.

Các thành viên Đoàn giám đề nghị Bộ Tư pháp cần đánh giá lại một cách khách quan việc ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có đáp ứng được yêu cầu hay không; cần thống kê thêm để xác định từ năm 2016 đến năm 2021 có bao nhiêu bộ chậm ban hành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không chính xác. 

Liên quan tới công tác thanh tra của Bộ Tư pháp, có ý kiến cho rằng, trong vòng 5 năm, Bộ Tư pháp mới tiến hành 13 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 13 đơn vị thi hành án dân sự các địa phương là quá ít so với thực trạng thi hành án dân sự.

Trong khi đó các cơ quan có thẩm quyền lại tiến hành tới hơn 886 cuộc giám sát đối với công tác thi hành dân sự, do đó cần làm rõ hiệu quả của việc thanh tra, giám sát giai đoạn này. Đối với 5 vụ việc phức tạp, kéo dài mà đương sự tiếp tục khiếu nại, tố cáo trong tổng số 20 vụ việc phức tạp kéo dài được nêu trong báo cáo đề nghị Bộ Tư pháp nêu rõ hướng, lộ trình giải quyết. 

Một số ý kiến đề nghị, bộ làm rõ hơn kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp tổng cục và cấp cục; làm rõ lý do còn 275 vụ việc khiếu nại, tố cáo đang chưa giải quyết; đồng thời bổ sung số liệu về việc thu hồi tài sản cho Nhà nước trả cho tổ chức, cá nhân thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp./.

Thực hiện : Dương Dung Khắc Phục Quang Sỹ