Cả nước giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 cấp xã

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, sáng 14/03 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế.

Theo Báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát, việc sắp xếp đơn vị hành chính ở đa số địa phương đã bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy trình và tiến độ theo kế hoạch, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn 2019 - 2021, cả nước đã thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp, ổn định bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các địa phương đã bảo đảm yêu cầu tại các Nghị quyết của UBTVQH. Số lượng cơ quan, tổ chức, số biên chế đã được giảm tương ứng với việc giảm số lượng đơn vị hành chính, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư và việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động đã được thực hiện theo đúng quy định. 

Tuy nhiên việc sắp xếp đơn vị hành chính ở một số địa phương có chậm hơn so với tiến độ theo kế hoạch; việc bố trí trung tâm hành chính, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp tại một số địa phương chưa phù hợp, không thuận lợi cho việc giao dịch của người dân trên địa bàn nhất là các đơn vị hành chính miền núi, địa bàn rộng. Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị; đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị chưa có sự khác biệt rõ ràng về chất lượng đô thị giữa trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Ngoài ra, trong báo cáo của Chính phủ chưa phân tích, đánh giá cụ thể việc xử lý tài sản dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Mặt khác, việc rà soát, đánh giá, xác định các chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp, tại một số địa phương chưa có hướng dẫn kịp thời về việc thực hiện các chế độ, chính sách có tính chất đặc thù, việc áp dụng hệ số phụ cấp khu vực, việc công nhận xã An toàn khu, các xã, thôn đặc biệt khó khăn../.
 

Thực hiện : Thùy Linh Hoàng Hương Vũ Hiếu Anh Đức