Cải cách thể chế để phù hồi, phát triển kinh tế xã hội

Đại dịch covid thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, cái cách thể chế để giải phóng mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trở thành một yêu cầu cấp bách, cần phải được làm với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và mức độ quyết liệt cao hơn. Đây cũng là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng đề ra từ Đại hội XI.

quảng cáo