Cải cách thủ tục hành chính: Cắt giảm và đơn giản hóa hơn 1.700 quy định kinh doanh trong 2 năm 2021-2022

Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho thấy: Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm và đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cả nước thành lập 11.700 bộ phận 1 cửa các cấp và 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để sự chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công không bị phân tán.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hiện đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực như đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công ,..còn nhiều rào cản. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng chậm xử lý hồ sơ cũng như chậm triển khai số hoá,…tại nhiều Bộ, ngành, địa phương.

Bởi vậy, mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: “Đánh giá khách quan kết quả đạt được, nhất là những việc chưa làm được; chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế, có tính khả thi, hiệu quả từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo".

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, hiện nay các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vận hành, phát triển góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Trong 8 tháng qua, trên Trục liên thông văn bản quốc gia đã có hơn 3,56 triệu văn bản thực hiện nhận và gửi. Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử đã được triển khai quyết liệt tại nhiều bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Cao Hoàng