Cải tiến, đổi mới hoạt động của Ban thư ký Quốc hội

Sáng 8/2, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã làm việc với Ban Thư ký Quốc hội Khóa XV nhằm đề xuất, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1093 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Thư ký; về cơ chế chỉ đạo, điều hành của Ban Thư ký…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết nhằm hướng tới cải tiến, đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, Ban soạn thảo cần bám sát yêu cầu đặt ra theo Kế hoạch số 81 triển khai thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, có sự tham khảo kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc Nghị viện một số nước, bảo đảm phù hợp với đặc thù bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội Việt Nam. Trên cơ sở đó, xác định mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký bảo đảm sự chỉ đạo thông suốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thực hiện : Hoàng Hương Đức Minh