Cần chấn chỉnh, khắc phục một số vấn đề chi ngân sách năm 2020

Chiều 23/5, sau phần báo cáo của Bộ trưởng bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã báo cáo Quốc hội về kết quả kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020. Theo kiểm toán nhà nước, chi ngân sách nhà nước vẫn còn một số vấn đề, cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục trong những năm tới.

Về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, kiểm toán nhà nước cho biết nguồn tiết kiệm chi và dự toán ngân sách nhà nước chưa sử dụng năm 2020 của ngân sách trung ương, còn một số đơn vị số tiết kiệm theo quyết toán thấp hơn so với số đã báo cáo Quốc hội. Về quyết toán ngân sách nhà nước, cơ chế hạch toán kế toán hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước trong thời gian chỉnh lý quyết toán của Tổng cục Hải quan còn chưa thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 42 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước về xử lý các khoản thu, chi cuối năm. 

Kiểm toán nhà nước đề nghị Chính phủ, thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán, trong đó: Xử lý tài chính tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 25.396,3 tỷ đồng; xử lý khác 41.567,4 tỷ đồng; rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm đã nêu trong báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2020; 

Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách cũng chỉ rõ năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất trong 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, công tác quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm, số dự án không đảm bảo thời gian thẩm tra, phê duyệt, chậm lập hồ sơ quyết toán còn lớn. Ủy ban Tài chính ngân sách cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thanh, quyết toán số vốn tạm ứng theo chế độ chưa có khối lượng thực hiện và chưa đủ thủ tục quyết toán.