Cần có "liều thuốc đặc trị" hiệu quả căn bệnh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Đại biểu Dương Khắc Mai bày tỏ băn khoăn khi tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023 chưa đạt được kỳ vọng; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tội phạm công nghệ cao; căn bệnh đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai của một bộ phận cán bộ... đang là những vấn đề Chính phủ cần quan tâm hơn.

Bên cạnh đó, Đại biểu cũng cho rằng, để thực hiện chính sách nâng cao phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, theo Báo cáo của Chính phủ thì việc quan tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, nước ta do quy mô quỹ an sinh xã hội còn hạn chế nên chưa thể đảm bảo được thu nhập cho mọi đối tượng người cao tuổi. Trong khi đó, già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và trong tương lai gần sẽ tác động mạnh mẽ về mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội. Đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm vì hiện nay hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội người cao tuổi chưa hoàn thiện.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, đại biểu Dương Khắc Mai kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi một cách toàn diện, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đồng bộ, đa dạng, chất lượng, kết hợp có hiệu quả giữa bảo hiểm mang tính chất xã hội và bảo hiểm, mang tính chất dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dân.

Nhà nước có thể xem xét hỗ trợ Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện để khuyến khích sự tham gia của nhóm lao động tự do, nông dân và các ngành nghề truyền thống hay là thúc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, có cơ chế khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đa dạng các mô hình an sinh xã hội, trong đó có mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người, phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả của quốc gia vào mỗi người dân. Xây dựng chính sách, pháp luật về an sinh xã hội cho người cao tuổi cần phải thực hiện song song với hệ thống pháp luật về kinh tế.