Cần hoàn thiện chính sách phát triển điện áp mái trong khu công nghiệp

Các đạo luật liên quan đến sản xuất xanh của các nước nhập khẩu ngày càng khắt khe.Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ sớm ban hành cơ chế khuyến khích mô hình điện mặt trời áp mái nhằm thúc đẩy, phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo mục tiêu của quy hoạch điện VIII, đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đối với doanh nghiệp, điện mặt trời mái nhà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh khi các nước nhập khẩu yêu cầu phải chứng minh quy trình xanh hóa trong sản xuất.  Do đó, doanh nghiệp đề xuất các Bộ ban ngành sớm hoàn thiện bộ khung pháp lý hoàn chỉnh về các thủ tục liên quan nhằm khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn, chủ động chuyển dịch sử dụng năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư lắp đặt, doanh nghiệp đề xuất các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các bộ phận cấu thành nên hệ thống điện mặt trời mái nhà; tiêu chí kỹ thuật để nghiệm thu nguồn phát đúng quy trình, giúp thuận lợi trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành hoạt động ổn định. Đồng thời, các tỉnh thành cũng cần phân bổ phòng ban kiểm soát một cách chặt chẽ về sản lượng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở địa phương. ./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Công Kiên