Cần làm rõ khái niệm "nguồn vốn chuyên biệt" trong phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh

Chiều 28/11, thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Mai Văn Hải - đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất với sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp.

Góp ý về quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, đại biểu Mai Văn Hải cho biết dự thảo Luật xác định quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh là quy hoạch ngành quốc gia. Đại biểu đề nghị cần xem xét lại quy định này, bởi vì theo Luật Quy hoạch năm 2017 thì chỉ có 39 quy hoạch ngành quốc gia trong đó không có các quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, mà chỉ có công nghiệp quốc phòng nằm trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

Hơn nữa, cần phải xác định rõ quy hoạch xây dựng quốc phòng an ninh là 2 quy hoạch. Các nội dung ở quy định về nguyên tắc, căn cứ nội dung quy hoạch, quy trình lập, thẩm định quy hoạch có sự chưa thống nhất là 1 quy hoạch hay là 2 quy hoạch. Do đó, đề nghị rà soát lại và đề nghị nên tách bạch nội dung 2 quy hoạch thuộc 2 lĩnh vực khác nhau. 

Về giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng, nòng cốt và cơ sở công nghiệp an ninh cơ bản, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị rà soát lại có một số nội dung quy định chưa thật sự tách bạch việc đặt hàng sản xuất quốc phòng và đặt hàng sản xuất sản phẩm an ninh. Đề nghị cần phải có quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ sản xuất và đặt hàng sản xuất sản phẩm quốc phòng an ninh. Cần quy định cụ thể những sản phẩm nào thì giao nhiệm vụ sản xuất, đặt hàng sản phẩm nào thì đấu thầu và cơ chế để thực hiện để đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Về nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị cần có sự giải thích thêm hoặc các quy định cụ thể, cơ sở pháp lý cụ thể để làm rõ nguồn vốn, chuyên biệt là nguồn vốn như thế nào, cơ sở hình thành hoặc nguồn vốn này được lấy từ đâu và cần cụ thể hóa cơ chế quản lý nguồn vốn này.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần rà soát, xem xét để bổ sung quy định cụ thể giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công an giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra , xử lý vi phạm.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!