Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành đầy đủ văn bản liên quan đến đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tôc thiểu số

Tiếp tục chương trình giám sát "Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021”, sáng ngày 18/03 Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Qua nghiên cứu báo cáo, các đại biểu cho rằng Bộ chưa làm rõ được việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến vấn đề đất ở.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các vấn đề bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý đất đai cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh các quy định trong Luật, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cũng đã có nhiều đề án triển khai thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất trong khi đó quỹ đất còn khó khăn, khó thu hồi đất theo quy định, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế và bất cập. Các nghị quyết của Quốc hội đã ban hành các văn bản quy định về việc giải quyết đất ở, đất sản xuất. Các đại biểu cho rằng báo cáo của  Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy Bộ chưa ban hành các văn bản triển khai nội dung này trong thực tiễn.

Ông ĐẶNG ĐÌNH LUYẾN, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Nghị quyết 88 của Quốc hội đã có các quy định về mục tiêu cũng như.... là phải giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất...NQ48 của Quốc hội khoá XIV về phát triển kinh tế xã hội cũng nêu về vấn đề giải quyết đất ở, đất sản xuất chưa có báo cáo

PGS.TS NGUYỄN QUỐC SỬU, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ: Bộ nên bổ sung đánh giá tác động cụ thể việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội như 26/2016, NQ88 đặc biệt các vấn đề liên quan đến đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Không chỉ Nghị quyết của Quốc hội mà hiện Bộ cũng chưa có đánh giá tác động và tổng hợp các văn bản Luật và dưới luật liên quan đến đất đai cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà NGUYỄN THỊ SỬU, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế: Văn bản của Chính phủ có cơ chế thu hút đất đai, thiếu 4 văn bản quan trọng, Nghị định 01 thi hành luật đất đai, 148 sửa đổi quy định chi tiết Luật đất đai về bồi thường tái định cư, thu hồi hỗ trợ thực hiện tái định cư, 3 nội dung rất quan trọng.. việc lập quy hoạch sử dụng đất vùng ...Bộ cần làm rõ lý do chính đáng cho việc tổng hợp thiếu hụt này.

Trước những bất cập như vậy, các đại biểu cũng đề nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường cần có đánh giá tác động một cách cụ thể những vấn đề quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, để có giải pháp định hướng trong thời gian tới nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 

Phan Xanh