Cần linh hoạt lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu

Thảo luận về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Phạm Đình Thanh, đoàn Kon Tum cho biết, hiện nay một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các chương trình có sự trùng lặp với mục tiêu, nội dung, đối tượng thụ hưởng. Điều này, gây lúng túng trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn của các chương trình mục tiêu.

Theo báo cáo giám sát, Chương trình về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kết quả giải ngân nguồn vốn từ năm 2022 đến tháng 6/2023 đạt 18,9% so với kế hoạch trung hạn, giải ngân vốn sự nghiệp năm 2022 đạt 5,2%, năm 2023 tính đến ngày 30/6/2023 mới giải ngân được 3,9% kế hoạch năm.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam