Cần quan tâm đến vấn đề biên chế, vị trí, việc làm của ngành tư pháp

Đề xuất giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn của ngành tư pháp các ý đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách hợp lý cho các cơ quan tư pháp và chế độ đãi ngộ tương xứng cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực tư pháp phù hợp với số lượng, tính chất công việc, địa bàn phát triển.

Cho rằng những bất cập trong vấn đề biên chế ở lĩnh vực tư pháp đã được nêu nhiều lần trong các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị các cơ quan đặc biệt quan tâm đến vấn đề bố trí biên chế, kinh phí.

Nhấn mạnh quan điểm Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là phát triển nhân lực tư pháp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đại biểu cho rằng cần có chế độ tiền lương, thời hạn bổ nhiệm và cơ chế bảo đảm để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là với đội ngũ thẩm phán.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam