Cần thiết sửa đổi Luật Phòng chống mua bán người

Tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự án Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi. 

Tại phiên họp các đại biểu đánh giá những thuận lợi trong triển khai và kết quả đạt được, sau 12 năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người. Đồng thời đánh giá những khó khăn, bất cập phát sinh trong hiện tại, những quy định liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người đã không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong thực hiện, đặt ra yêu cầu cấp thiết là sửa đổi Luật phòng chống mua bán người.

So với Luật hiện hành, dự thảo Luật phòng chống mua bán người sửa đổi bổ sung đối tượng là “người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” và quy định họ được hưởng một số chế độ như nạn nhân, người thân thích của “người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” cũng được bảo vệ như nạn nhân, người thân thích của nạn nhân. Việc bổ sung đối tượng này là một chính sách lớn, quan trọng và cần thiết trong công tác phòng chống mua bán người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh An -

Quang Sỹ -

Tùng Dương