Cần thiết thí điểm lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Cũng trong sáng 3/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo đó, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay trong xử lý người phạm tội nói chung, trong công tác thi hành án phạt tù nói riêng là nhằm giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội. Do đặc thù các trại giam đóng quân tại địa bàn xa, giao thông đi lại khó khăn nên việc mời gọi hợp tác này gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Việc làm cho phạm nhân trong các trại giam hiện nay chủ yếu là các ngành nghề đơn giản, thời gian hợp tác thường ngắn hạn, mang tính thời vụ, ít có khả năng hình thành kỹ năng nghề lao động, khó đáp ứng yêu cầu, trình độ của thị trường lao động ngoài xã hội nên giảm hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng. Công tác giáo dục cải tạo, lao động, dạy nghề đối với phạm nhân là nhằm chuẩn bị cho phạm nhân về tâm lý, kỹ năng, thái độ để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân. Từ những lý do nêu trên, Chính phủ nhận thấy việc đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là rất cần thiết. 

Cũng theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Nghị quyết phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các đạo luật và các quy định pháp luật có liên quan về công tác thi hành án hình sự, phù hợp với các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên. Số lượng trại giam được áp dụng thí điểm không quá một phần ba tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Việc thực hiện thí điểm phải bảo đảm các nguyên tắc, trong đó bảo đảm an toàn; phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tái hòa nhập cộng đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp./.

Thực hiện : Khắc Phục