Câu chuyện hôm nay: 2023 - Một năm đối ngoại sôi động và thành công

Từ sau Đại hội XIII của Đảng, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh cơ hội, thuận lợi có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp hơn so với dự báo, nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và gay gắt hơn.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, năm 2023, công tác đối ngoại đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, kết quả bao trùm là củng cố vững chắc hơn môi trường hòa bình, ổn định, để đất nước phát triển bền vững, cũng như phát huy sức mạnh mềm quốc gia, ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam