Câu chuyện hôm nay: Đầu tư cho đào tạo nghề giúp Đồng bào Khmer phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng chiếm 30% dân số toàn tỉnh. Với đặc thù ít đất sản xuất, chính vì vậy thời gian qua công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc được tỉnh phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, thời gian qua việc hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I 2021-2025 được tỉnh uỷ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế, giúp người dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong đó, đào tạo nghề gắn với việc làm được tỉnh chú trọng quan tâm. 

Công Tràng -