Câu chuyện hôm nay: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số - cần chính sách đồng bộ

Trong những năm qua Quốc hội, Chính phủ luôn có những chính sách quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác nhau như là Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt năm 2021 Thủ tướng Chính phủ có ra Quyết định 1719 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Hiện nay chương trình này đang bắt đầu triển khai giai đoạn 1. Tức là giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Trong 10 dự án thành phần thì dự án 1 có nội dung là tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Hiện nay các địa phương ở vùng cao Tây Bắc đang tích cực triển khai nội dung này. Chúng tôi có những ghi nhận cụ thể ngay sau đây.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Hà -

Sơn Nam