Câu chuyện hôm nay: Lòng dân nhìn từ công cuộc xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2017, công tác đánh giá, chấm điểm xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) có thêm nội dung “Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã, huyện, thị xã làm căn cứ để xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM”. Đây là nội dung bắt buộc, nhằm tạo thêm tính công khai, phát huy dân chủ, quyền thụ hưởng của người dân từ chương trình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức chủ trì việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, đằng sau sự hài lòng trên giấy từ phiếu đánh giá của các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM là nhiều vấn đề đôi khi còn chưa phản ánh hết được những thực tế đáng bàn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam