Câu chuyện hôm nay: Những đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp Hải Phòng

Song song với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, TP Hải Phòng đã thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Nghị quyết của HĐND TP Hải Phòng đã định hướng để phát triển sản xuất nông nghiệp là “Xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn”. Thực hiện chủ trương này, song song với xây dựng NTM kiểu mẫu, các địa phương đã và đang triển khai tích cực, có hiệu quả trong cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Với những cách làm sáng tạo gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) và khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã đưa quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Hải Phòng ngày càng đi vào thực chất, theo hướng bền vững, từng bước nâng cao đời sống cho người dân từ phát triển kinh tế nông nghiệp. 

3 Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) là giải pháp phát triển nông thôn mới hiệu quả, chương trình tập trung phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, truyền thống văn hoá, gắn với địa phương vốn dĩ là tiềm năng, lợi thế vùng miền chưa được khai thác để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho ngừoi dân vùng nông thôn thực hiện tiêu chí, kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới . Xác định rõ mục tiêu và ý nghĩa của chương trình này, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng đã đẩy mạnh triển khai chương trình tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, phấn đấu nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 40 sản phẩm trong năm 2022. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!