Câu chuyện hôm nay: Nỗ lực thúc đẩy kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay vẫn còn nhiều thách thức. Do đó, phát triển thương mại dịch vụ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, chung tay của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân để xây dựng mạng lưới thương mại ngày càng phát triển.

Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số với trên 14 triệu người, trên 3,3 triệu hộ (chiếm 14,7% dân số cả nước), cư trú thành cộng đồng ở 51 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên theo thống kê, thu nhập bình quân của hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập trong khu vực; tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số chiếm 14,7% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60% tổng số hộ nghèo của cả nước.

Với hệ thống chính sách toàn diện của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, các cấp địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh vùng đồng bào dân tộc sinh sống duy trì ở mức cao và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cơ sở hạ tầng từng bước được kiện toàn, đồng bộ hóa…Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện nay vẫn còn nhiều thách thức.

Thực hiện : Lê Hương