Câu chuyện hôm nay: Nông nghiệp tuần hoàn xu hướng tất yếu để phát triển bền vững

Ở Việt Nam, hiện nay sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung vào năng suất, sản lượng theo tư duy tuyến tính, chưa đặt cao yêu cầu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, chưa quan tâm đến lượng dư thừa của quá trình sản xuất.

Bởi vậy, việc áp dụng nông nghiệp tuần hoàn - một chương trình sản xuất khép kín các chất thải được quay trở lại trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người - sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, trước yêu cầu đặt ra của việc thực hiện cam kết net-zero vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26, việc thực hiện mô hình nông nghiệp xanh theo hướng tuần hoàn đang trở thành xu hướng chủ yếu để phát triển công nghiệp bền vững. Tuy nhiên, trong thực tế, phát triển nông nghiệp tuần hoàn của nước ta vẫn còn gặp phải một số rào cản nhất định và cần giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn này.