Câu chuyện hôm nay: Phát triển sản phẩm OCOP – Khơi dậy tiềm năng và lợi thế khu vực nông thôn

Ngày 1/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Chương trình OCOP giai đoạn này được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400-500 sản phẩm đạt 5 sao; có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Đồng thời, Chương trình sẽ tập trung củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan