Câu chuyện hôm nay: Sửa Luật Thủ đô tạo chính sách đột phá cho Hà Nội

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21/11/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Sau 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi phải sớm sửa đổi Luật này cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Trong đó đặc biệt cần phân quyền và tăng chính sách đặc thù, đột phá cho Hà Nội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam