Câu chuyện hôm nay: Xây dựng nông thôn mới hiệu quả gắn với kinh tế địa phương

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là một nội dung quan trọng trong đường lối, chủ trương và chính sách phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước. Đã có nhiều chính sách phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành và việc tổ chức thực hiện tốt đã đem lại nhiều kết quả, thành tựu to lớn cho không chỉ bản thân phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn cả cho phát triển chung của đất nước.

Bối cảnh phát triển mới, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện, đổi mới các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây được coi là bước tiền đề để xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyên