Chậm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Quan tâm đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đại biểu Bế Minh Đức cho biết, việc triển khai các dự án thuộc Chương trình này còn chậm do nhiều khó khăn, vướng mắc.

Các văn bản hướng dẫn còn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện. Chưa có sự phân cấp triệt để cho các địa phương chủ động tiến hành công việc, nên có nhiều khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, sớm đạt được hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn cho địa phương khi thực hiện, đặc biệt cần có sự phối hợp, thống nhất giữa các bộ, ngành liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn, các tiêu chí, định mức, các nội dung mang tính chất lồng ghép để các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đúng quy định và hiệu quả.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam