Chậm triển khai mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các thành viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng, việc triển khai giai đoạn 1 của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 rất chậm.

Điều này làm ảnh hưởng đến niềm tin, sự kỳ vọng của đông bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với một chương trình có ý nghĩa lịch sử và nhân văn.

Trong đó việc chậm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn và chậm phân bổ vốn cho chương trình đã tác động đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu đề ra.

Bà ĐOÀN THỊ THANH MAI, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: “tại sao đến thời điệm hiện tại vẫn còn 6 dự thảo hướng dẫn thực hiện chưa được hoàn thiện ban hành tại sao, nguyên nhân gì vc ban hành chậm như vậy. thứ 2: Được QH phê duyệt trươc 2 mục tiêu kia nhưng đến giờ số văn bản hưỡng dẫn còn nhiều, đây là vấn đề cần quan tâm.”

Bà CAO THỊ XUÂN, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc: “Đến giờ phút này vân còn 70 văn bản hoàn toàn chưa ban hành? 8 bộ ngành liên quan chưa xây dựng phụ lục kèm theo…// Chậm vậy nên ảnh hưởng rất lớn vì địa phương phải chờ. 1 số văn bản ban hành rồi nhưng ko tổ chức thực hiện được. rất lúng túng, có nhiều phản hồi từ tỉnh nhưng vẫn ko thực hiện được”

Thường trực HĐDT đề nghị cần có giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn; khuyến khích các địa phương tự cân đối ngân sách có kế hoạch ưu tiên để bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Bà LEO THỊ LỊCH, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc: “ Giao vốn cụ thể hàng năm thì địa phương k chủ đông, ko cân đối nguồn của cả giai đoạn. Thực hiện khó cho giải ngân hàng năm cho địa phương. Nếu phân bổ trong 5 năm thì địa phương sẽ chủ động trong tổng nguồn lực. Giải ngân hàng năm đã chậm rồi còn vướng..cần tạo đk cho địa phương thực hiện”

Kết luận Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình còn có độ vênh so với hành động thực tế. Do vậy cần chỉ rõ trách nhiệm thuộc bộ, ngành, địa phương nào, vướng mắc ở đâu. Đồng thời, đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn cơ chế lồng ghép, tích hợp các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện : Thanh Hải Thế Anh