Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Xét xử án hành chính chất lượng không cao, tỷ lệ huỷ sửa nhiều

Thưa Quý vị và các bạn, tại Hội nghị Triển khai công tác Tòa án năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã khẳng định, năm 2022, một cách tổng quát, các Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả các chỉ tiêu công tác lớn mà Quốc hội đề ra đều đạt, tuy nhiên vẫn còn một vài điểm yếu.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng cho biết, có nhiều điểm nhấn trong năm 2022 của hệ thống Tòa án, như: hoàn thành với các chất lượng cao các Đề án quan trọng, trong đó có Đề án Cải cách tư pháp, Đề án xây dựng Tòa án điện tử, Đề án xây dựng Tư pháp người chưa thành niên; làm tốt công tác xét xử các vụ án tham nhũng; xây dựng 3 Pháp lệnh để Quốc hội ban hành. 

Năm 2023, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Quốc hội giao và nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục các điểm yếu, đặc biệt trong công tác giải quyết án hành chính. 

Bên cạnh đó, các Tòa án còn cần phải đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tòa án nhân dân tối cao cũng đặt ra yêu cầu Tòa án các cấp tăng cường xây dựng thể chế, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tư pháp;….

Thực hiện : Quang Anh Ngọc Tuấn