Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị bị cách các chức vụ trong Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị vừa thi hành Quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Tý, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị vì có nhiều sai phạm.

Cụ thể, ông Tý sử dụng tài chính của đơn vị vào một số nhiệm vụ trái quy định, vi phạm Luật Ngân sách; không ban hành Quy chế hoạt động; không phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức thực hiện; quyết định một số nhiệm vụ sai nguyên tắc; một số hạng mục dự án chưa thực hiện nhưng đã thanh toán, giải ngân là vi phạm quy tắc tập trung dân chủ và Luật Kế toán.

Chi uỷ Văn phòng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Lý do bị xử lý kỷ luật là chi ủy chưa phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; vi phạm Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa chi uỷ với chi cục trưởng về lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát, tham gia ý kiến, để người đứng đầu cấp uỷ cơ quan và một số cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Luật Ngân sách, Luật Kế toán.

Ông Trần Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và ông Văn Ngọc Thắng, Chi uỷ viên Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Thực hiện : Quang Trịnh