Chính phủ ra công điện chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện 469 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các bộ, ngành và địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết… Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành địa phương, công điện yêu cầu các bộ, ngành theo thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công điện, các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện về Văn phòng Chính phủ vào ngày 25 hàng tháng.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam