Cho ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính

Cuối giờ sáng 12/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Trình bày tờ trình, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho biết, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới đã được điều chỉnh cơ bản thành Luật Chuyển đổi giới tính. Theo đó, thu hẹp phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật; đổi tên Luật Bản dạng giới thành Luật Chuyển đổi giới tính; làm rõ hơn căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý; điều chỉnh tương đối nhiều về điều kiện, quy trình, thủ tục chuyển đổi giới tính. Bổ sung Chính sách quy định công nhận các trường hợp đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính trước ngày Luật Chuyển đổi giới tính có hiệu lực.

Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, về cơ bản, hồ sơ bảo đảm đầy đủ các tài liệu theo quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các chính sách để hoàn thiện hơn hồ sơ. Tuy nhiên về tiến độ thông qua dự án Luật lùi 01 kỳ họp so với đề nghị của ĐBQH.

Báo cáo thẩm tra cũng cho biết, có ý kiến còn băn khoăn về việc thay đổi tên gọi của Luật, phạm vi điều chỉnh, chính sách đề xuất trong một thời gian ngắn. Do đó đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các chính sách trong dự thảo Luật bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam