Cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch

Chiều 25/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Báo cáo của Đoàn giám sát nêu rõ 5 kết quả đạt được trong công tác quy hoạch kể từ Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, trong đó hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành tạo hành lang pháp lý cần thiết để triển khai lập và tổ chức thực hiện quy hoạch. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đã được triển khai tích cực.

Trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, có 108/111 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, trong đó 40/42 quy hoạch cấp quốc gia, 6/6 quy hoạch vùng, 62/63 quy hoạch tỉnh. Đến nay, có 7/111 quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. 

Ngoài ra, kinh phí lập quy hoạch đã được quan tâm bố trí. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, chuyên gia tư vấn về quy hoạch trên cả nước đã được huy động, cơ bản các Bộ, ngành và địa phương đã lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch và chủ yếu theo hình thức liên danh tư vấn.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc như còn tồn tại cách hiểu khác nhau như chưa thống nhất ở các cấp, các ngành về một số nội dung trong Luật Quy hoạch: Nội hàm quy hoạch tổng thể quốc gia; khái niệm “tích hợp quy hoạch” chưa rõ ràng về nội hàm, khó triển khai trong thực tiễn, việc lập đồng thời các quy hoạch gặp khó khăn; quy định về kinh phí trong hoạt động quy hoạch chưa phù hợp; chưa quy định thời hạn để hoàn thành các quy hoạch.... 

Đoàn giám sát kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó, nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật về công tác quy hoạch còn mâu thuẫn, chồng chéo, tổng kết toàn diện tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; tiếp tục rà soát các quy định pháp luật hiện hành có liên quan bảo đảm đồng bộ thống nhất với Luật Quy hoạch sau khi đã được sửa đổi, bổ sung.

Gỡ vướng trong công tác quy hoạch

Cho ý kiến vào báo cáo của đoàn giám sát, các thành viên UBTV Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát, biểu dương đoàn giám sát đã đổi mới trong hoạt động giám sát, nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ.

Một số thành viên UBTVQH đề nghị đoàn giám sát tiếp tục làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó có nguyên nhân về luật pháp, về  tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ ra được  trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan. 

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện báo cáo, các phụ lục, các báo cáo tóm tắt, video clip và báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết nhằm tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc để lập, duyệt được các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 trong thời gian sớm nhất và bảo đảm chất lượng quy hoạch.

Hoàng Hương