Chương trình 60+
Chương trình 60+ là nơi giúp người cao tuổi thẳng thắn nói lên tiếng nói trước các vấn đề đang rất được dư luận xã hội quan tâm và trong nhiều trường hợp, cần sự định hướng, cần góc nhìn của những người đi trước, từ đó xác lập quan điểm, cách tiếp cận trước nhiều vấn đề phức tạp của cuộc sống.