COP26
COP26 không chỉ là một chương trình truyền hình, đó là cả chương trình nghị sự của Việt Nam, của mỗi người dân và doanh nghiệp, để hiện thực hoá cam kết của Việt Nam về chống biến đổi khí hậu.