COP26
COP26 đồng hành hiện thực hoá cam kết của Việt Nam về chống biến đổi khí hậu.