Diễn đàn kinh tế
"Phục hồi và Phát triển bền vững" là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 do Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2021.