PHIÊN HỌP THỨ 10 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Đây là phiên họp để chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV