PHIÊN HỌP THỨ 9 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 10/03/2022 dự kiến làm việc 7,5 ngày, ch...