Tư vấn pháp luật
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn cho phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra phổ biến do người dân chưa hiểu đúng hiểu đủ quy định của pháp luật. Từ thực tế đó THQHVN thực hiện chương trình Tư vấn pháp luật với sự tham gia của các luật sư nổi tiếng.