Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’Đăm: Văn hoá dân tộc thiểu số đang bị mai một, lai căng

Phát biểu tham luận tại Hội thảo văn hoá 2022: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá, tổ chức ngày 17/12 tại Trung tâm Văn hoá Kinh bắc, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’Đăm cảnh báo văn hoá dân tộc thiểu số (DTTS) đang đứng trước biến đổi sâu sắc, bị mai một, lai căng, mất dần bản sắc.

Theo Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’Đăm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Qua đó đã góp phần chấn hưng, quảng bá, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng DTTS. Tính hiệu quả trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đã tạo nên hiệu quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tư tưởng, tình cảm, tinh thần trong đời sống tinh thần của các DTTS và góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, vùng và Đất nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực, trong bối cảnh hiện nay, văn hoá các DTTS ở nước ta cũng đang đứng trước những biến đổi rất sâu sắc, bị mai một, lai căng, mất dần bản sắc đặt ra những thách thức to lớn trong bảo tồn và phát huy giá trị. Có thể nhận diện một số thách thức, biến đổi như sau: Sự mai một, biến mất của một số thành tố vốn là bản sắc văn hóa tộc người; Quá trình tiếp biến văn hoá đã làm xuất hiện quan niệm, lối sống và nhiều yếu tố văn hóa lai căng/ không lành mạnh trong các DTTS, đặc biệt là ở giới trẻ; Yêu cầu cấp bách trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các DTTS trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế; Quan tâm tới vấn đề kiến tạo sự gắn kết chặt chẽ việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các DTTS với các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi; Hạn chế trong công tác thực hiện, đánh giá chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các DTTS.

Từ thực trạng trên, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’Đăm đã đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết bài phát biểu này!

(*) Tham khảo thêm thông tin về hội thảo, mời các bạn truy cập tại đây: https://bit.ly/3HGk4nu