Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động giám sát phải gắn với trách nhiệm giải trình

Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng ngày 2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”

Dự thảo kế hoạch do Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày cho biết, Phạm vi giám sát bao gồm: Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng: Trong đó, tập trung giám sát tình hình, đánh giá kết quả, hiệu quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn trong huy động, quản lý, sử dụng tài lực, vật lực, nhân lực. Về đối tượng giám sát bao gồm: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 đơn vị Bộ, ngành và 12 địa phương.

Đánh giá đã dự thảo kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, các ý kiến cũng nhấn mạnh đây là một chuyên đề thời sự nhận được sự quan tâm đông đảo của cử tri và nhân dân; Do đó cần triển khai kịp thời và quan tâm rà soát các nội dung như: Mục tiêu giám sát, trọng tâm trọng điểm của giám sát, những thuận lợi và rủi ro có thể gặp phải; Đặc biệt phải rà soát đảm bảo giám sát không chồng chéo.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: "Điều hòa phối hợp, rà soát tránh giám sát trùng lặp địa phương với các đoàn giám sát khác, thấy địa phương nào có vấn đề thì giam sát xoáy thêm vào các nội dung."

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, do thời gian giám sát ngắn, trong tháng 5/2025 sẽ trình Quốc hội Báo cáo kết quả, trong khi khối lượng công việc quan trọng, do đó cần xác định rõ phương pháp cách thức giám sát. Để tránh giám sát chồng chéo, Chủ tịch Quốc hội lưu cần sử dụng triệt để các tài liệu đã được các đoàn giám sát, các bộ ngành thực hiện. Đây cũng chính là thể hiện sự đổi mới tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Ta có số liệu hết rồi, nghiên cứu đánh giá kỹ đi, đừng đi nhiều địa phương kêu, tránh tác dụng chưa biết lại phản tác dụng. quyết tâm chọn giám sát nội dung này vì đã có nhiều tài liệu rồi .. những gì đã rõ thi thôi, tránh chồng chéo với các cơ quan thanh tra kiểm tra giám sát khác, hạn chế tối đa k làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, y tế cơ sở."

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát bên cạnh làm rõ mặt làm được và mặt chưa làm được thì phải gắn với trách nhiệm giải trình. Ngoài ra, không yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện giám sát độc lập mà giao Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát chuyên đề tại các địa phương. Khuyến khích Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức giám sát riêng.

Thực hiện : Như Thảo Quang Sỹ Anh Đức