Chuẩn bị tốt Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngay trong chiều 11/8, tại cuộc làm việc cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25 tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, báo cáo giám sát phải phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm khi triển khai thực hiện 3 chương trình, đồng thời các kiến nghị, giải pháp trong dự thảo Báo cáo cần sát, đúng, trúng với thực tiễn.

Giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được thực hiện tại 7 bộ, ngành và 15 địa phương.

Từ kết quả giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ yêu cầu, báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần chỉ rõ những địa phương nào thực hiện tốt, hiệu quả; địa phương nào thực hiện chưa tốt. Phân tích rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm đến đâu và hướng xử lý, để từ đó kiến nghị các giải pháp về chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu báo cáo phải phân tích rõ các kết quả về giải quyết sinh kế, đảm bảo cuộc sống của người dân của các chương trình mục tiêu Quốc gia; có hay không việc trục lợi chính sách, và phân tích kỹ về việc liệu còn tồn tại tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình nông thôn mới. 

Đặng Linh -

Quang Sỹ