Chương trình 60+: Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nghị quyết số 19 đề ra mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn đến năm 2021, 2025 và 2030. Trong đó đề ra 05 mục tiêu cụ thể của giai đoạn đến năm 2021. Năm 2021 cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm đầu mối, số lượng đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bốn mục tiêu còn lại chưa hoàn thành

Ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là Nghị quyết có phạm vi rộng, tính chất quan trọng và tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân. Sau 5 năm thực hiện, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập được thu gọn về đầu mối, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm, cao hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tính đến năm 2021 đã giảm 10,51% so với năm 2015. Điều đáng nói, việc triển khai chính sách xã hội hóa, phát triển tổ chức ngoài công lập trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế... đã từng bước khai thác, phát huy có hiệu quả, nguồn lực xã hội hoá, đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng chất lượng dịch vụ, tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy nâng cao chất lượng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy vậy, nhiều mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 19 vẫn chưa được hoàn thành.

Về nội dung này, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Hải Điệp