Chương trình 60+ |Số 18|: Khai thác hiệu quả “tài nguyên trí thức" chất lượng cao

Đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học có học hàm giáo sư, phó giáo sư là một trong những tinh hoa của đất nước. Làm sao để phát huy được tốt nhất giá trị của đội ngũ nhân lực quan trọng này luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Ngày 2/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50 “Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập”. Đây là Nghị định nhằm cụ thể hoá Bộ luật Lao động 2019, Luật Viên chức và các luật liên quan. Tuy nhiên, ngay sau khi ban hành, Nghị định 50 đã nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị; nhất là khi Nghị định quy định đến thời gian kéo dài công tác đối với viên chức có học hàm phó giáo sư, giáo sư đến tuổi nghỉ hưu có khác so với trước đây.

Làm sao để Nghị định vừa hài hòa được mục đích nhất quán trong lộ trình tinh giản biên chế của Nhà nước, vừa đảm bảo được việc sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trí thức chất lượng cao này sẽ là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình 60+ hôm nay.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Như Thảo Thảo Nguyên